Schnüsse-Tring-Lied

Schnüsse Tring dun mer uns nenne,

wie uhs Ossendörp die Mäd.

Die vun Tradit’on jet kenne,

wesse, wat dä Name wäät,

Wie dat Tring en kölsche Deenste

stund met singer Schlabberschnüss,

stonn och mer för Kölle schönste

Johreszig stets got gerüss.

Refrain:

De Fründschaft halde mer stets huh

un och d´r kölsche Klaaf,

jo, he zo levve mäht uns fruh,

uns „Schnüsse Tring“ – Alaaf!


Op d’r Fahn dat dröcklig Weechge,

jo, dat eß uns Schnüsse-Tring

un su lus wie sing Gescheechge,

eß sing Hätz voll Sonnesching.

Och mer Mädcher un mer Junge

han et Hätz om räächte Fleck,

han gesök un uns gefunge,

Fastelovend sin m’r jeck.

Refrain:

De Fründschaft halde mer stets huh

un och d´r kölsche Klaaf,

jo, he zo levve mäht uns fruh,

uns „Schnüsse Tring“ – Alaaf!


Och et ganze Johr so üvver

bliev uns Fründschaff en Kontak.

Wä ens Ping hät, m’r hilf drüvver,

he bei uns weed zogepack.

Wie drei Krune und elf Flamme,

die et kölsche Wappe zee’t,

stonn mer treu un fass zosamme,

wie’t för Fründe sich gehö’t.

Refrain (2×):

De Fründschaft halde mer stets huh un och d´r kölsche Klaaf,

jo, he zo levve mäht uns fruh, uns "Schnüsse Tring" – Alaaf!Aufzugsmarsch der Tanzgruppe

Refrain (2×):

Kammerkätzcher, Kammerdener jröße Üch he all,

Kammerkätzcher, Kammerdener bringe Schwung in jede Saal,

Alles wat mer von Üch welle, ess dat Üch der Tanz gefällt,

Denn mer bringe jröß us Kölle, fröhlich in de janze Welt.